Projekty financované
z verejných zdrojov

Spracovanie žiadosti o NFP

Jedným zo základných predpokladov efektívneho využívania eurofondov je vypracovanie kvalitného projektu. Vypracovanie kvalitného projektu si vyžaduje dostatočné skúsenosti, časový priestor, kvalifikovaný ľudský potenciál a samozrejme prehľad v množstve informácií z oblasti financovania projektov cez eurofondy a iné dotácie.

V rámci našej ponuky zabezpečujeme:

  • spracovanie žiadosti o NFP,
  • spracovanie príloh k žiadosti o NFP,
  • asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných poskytovateľom pomoci,
  • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte.

Externý manažment projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR

Klientom poskytujeme komplexný manažment projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR. Manažment zahŕňa:

  • finančné riadenie projektu,
  • monitorovanie projektu,
  • zabezpečenie publicity v súlade s manuálmi pre informovanosť a publicitu,
  • sledovanie aktualizácie projektových príručiek a iných dokumentov,
  • komunikáciu s poskytovateľom pomoci,
  • dohľad nad dodržiavaním dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v projekte.